Skip to main content

 STATUT STOWARZYSZENIA „Niebieska Fala” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Niebieska Fala. W dalszej części Statutu zwane będzie 

Stowarzyszeniem. 

§ 2 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które spełniają warunki 

określone w niniejszym statucie. 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W 

przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może 

prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem 

prawnym. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań. 

§ 4 

Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją opierającą swoją 

działalność na pracy społecznej członków. 

§ 5 

Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 

§ 6 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów prawa 

polskiego oraz na podstawie niniejszego statutu. 

§ 7 

Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci i odznak zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 8 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

a) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych, 

b) organizowanie wydarzeń oraz imprez charytatywnych, 

c) wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, 

sport i turystykę, 

d) pobudzanie inicjatyw społecznych, 

e) promocja aktywnego i czynnego trybu życia oraz promocja zdrowia, 

f) organizowanie różnorodnych form wypoczynku i rekreacji, 

g) promocja idei olimpijskich, 

h) szerzenie idei wolontariatu, 

i) zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu oraz 

zaburzeń pokrewnych, 

j) rozpowszechnianie idei fair play oraz pracy zespołowej, 

k) wspieranie innych inicjatyw o charakterze charytatywnym, 

l) organizowanie różnych form pomocy osobom fizycznym 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

a) organizowanie zawodów oraz imprez biegowych, 

b) organizowanie imprez i wydarzeń charytatywnych, 

c) współpracę z mediami, 

d) prowadzenie działalności na portalach społecznościowych i poprzez stronę 

internetową, 

e) współdziałanie z innymi organizacjami o tożsamych celach, 

f) uczestnictwo w zawodach sportowych na terenie RP oraz poza jej granicami, 

g) organizowanie towarzyskich spotkań biegowych, 

h) organizowanie zbiórek publicznych, 

i) organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność płatną oraz bezpłatną, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności płatnej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

III. CZŁONKOSTWO 

§ 9 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca 

obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie 

pozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje poparcie celów Stowarzyszenia. 

3. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia. 

4. Od powyższej uchwały kandydat może odwołać się do Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu. 

§ 10 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia; 

2) Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia. 

§ 11 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

2) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia; 

3) regularnie opłacać składki i inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia. 

§ 12 

1. Wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek: 

a) wystąpienia na piśmie zgłoszonego do Zarządu, 

b) śmierci członka Stowarzyszenia, 

c) wykluczenia przez Zarząd, 

d) za niepłacenie składek za co najmniej 6 miesięcy, 

e) z powodu utraty praw publicznych lub obywatelstwa polskiego, 

f) z powodu prowadzenia działalności szkodzącej Stowarzyszeniu. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członek może się odwołać do 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od otrzymania 

uchwały. 

3. Wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia wykonywane jest przez Zarząd. 

§ 13 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która za swą 

zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd, za pomoc w realizacji 

jego celów statutowych. 

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie 

wysokości. 

§ 14 

1.Członkiem honorowym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która swoją 

działalnością położyła szczególnie duże zasługi dla realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

2. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie. 

IV. WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 15 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

§ 16 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne 

Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 

za rok poprzedni. 

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu 

obrad. 

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i 

sekretarz. 

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością obecnych członków na czas trwania Walnego Zebrania spośród 

członków Stowarzyszenia. 

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego 

Zebrania Członków. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach Zarząd Stowarzyszenia. 

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd 

Stowarzyszenia zawiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed terminem 

zebrania. 

9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 

a) uchwalanie zmian statutu, 

b) powoływanie, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia, 

d) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

e) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

f) wyznaczenie likwidatorów Stowarzyszenia, 

g) ustalenie wysokości składek członkowskich, 

h) uchwalenie przeznaczenia środków Stowarzyszenia, 

i) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa 

własności innych władz Stowarzyszenia. 

10. Wyboru Prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej dokonuje 

Walne Zebranie Członków w osobnych głosowaniach. 

11. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia i 

rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów oddanych, przy 

obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. 

12. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie powołania, odwołania i 

uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością 

głosów oddanych w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w 

głosowaniu jawnym. 

13. W pozostałych sprawach nie wymienionych w ust. 11 i 12 uchwały zapadają 

zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków 

Stowarzyszenia w głosowaniach jawnych. 

14. W razie braku quorum następne głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 

11 i 12, odbywa się tego samego dnia po półgodzinnej przerwie bez względu na 

liczbę obecnych członków Stowarzyszenia. 

§ 17 

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. 

§ 18 

1. Zarząd składa się z: prezesa oraz członków Zarządu pełniących funkcje 

wiceprezesa i skarbnika. 

2. Prezes kieruje pracą Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy 100 % obecności członków 

Zarządu. W przypadku obecności 2 członków Zarządu, Zarząd może podejmować 

uchwały jedynie jednogłośnie (przez aklamację). 

§ 19 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie 

Stowarzyszenia na zewnątrz oraz opracowywanie jego planów działania; 

2) przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach bieżących; 

3) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do współpracy z innymi organizacjami i 

instytucjami; 

4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w sprawie 

nabycia lub zbycia nieruchomości oraz środków trwałych; 

5) nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań; 

6) podejmowanie decyzji w sprawie pełnomocnictw; 

7) zwoływanie (najpóźniej 1 miesiąc przed upływem końca kadencji władz 

Stowarzyszenia) i proponowanie porządku obrad Walnego Zebrania 

Członków; 

8) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z 

własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na żądanie 50 % członków 

Stowarzyszenia oraz w przypadku powstania vacatu w składzie Zarządu 

Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania ich kadencji; 

9) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków i ustaniu członkostwa. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania 

zobowiązań majątkowych, upoważniony jest jednoosobowo Prezes 

Stowarzyszenia lub współdziałających razem 2 członków Zarządu. 

§ 20 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, których wybiera Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy 100 % obecności 

członków Komisji. W przypadku obecności 2 członków Komisji, Komisja może 

podejmować uchwały jedynie jednogłośnie (przez aklamację). 

4. Komisja Rewizyjna pełni funkcje kontrolne w stosunku do gospodarki i finansów 

Stowarzyszenia, ma prawo wglądu do wszystkich materiałów i dokumentów 

Stowarzyszenia. 

5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania o udzielenie lub nie absolutorium dla 

ustępujących władz Stowarzyszenia. 

6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia. 

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ponadto rozpatrywanie skarg i 

wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 21 

1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia 

oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów. 

2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd –zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w treści §16 

niniejszego Statutu. 

§ 22 

Zarząd może ustanawiać pełnomocników i ustalać zakres ich kompetencji. 

VI. PRZEPISY KOOCOWE 

§ 23 

Niniejszy statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym jedynie na podstawie 

uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w trybie określonym w 

statucie. 

§ 24 

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów. 

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz instytucji 

charytatywnych. 

§ 25 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo o stowarzyszeniach.