Skip to main content
Komu pomagamy

Przedszkole Kolorowe Nutki nr 116

By 7 grudnia 202114 grudnia, 2021No Comments

Nasze przedszkole opiera się na wieloletnich tradycjach. Głównym celem naszej pracy jest troska o wszechstronny i bezpieczny rozwój wszystkich naszych wychowanków. Naszą wizją jest „Przedszkole otwarte na potrzeby dziecka”. 

Kogo uczymy?

         Od wielu lat prowadzimy grupy integracyjne i oddział dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W naszym przedszkolu uczy się 79 dzieci w tym 25 z niepełnosprawnościami. Zatem uczęszczają tu dzieci w normie rozwojowej, jak i dzieci z trudnościami. Wśród dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest 9 dzieci z autyzmem, 8 z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 6 ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz 2 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Funkcjonowanie przedszkola z grupami integracyjnymi to działanie na rzecz wszystkich dzieci w grupie.

Personel

          Wykwalifikowany personel dba o wszystkie dzieci i zapewnia im odpowiednie wsparcie. W naszym przedszkolu dzieci uczą się wzajemnego szacunku, akceptacji, tolerancji, a także odpowiedzialności i życzliwości. Tutaj każdy przedszkolak ma szansę na rozwój własnych pasji i zainteresowań. Tutaj także każde dziecko ma prawo do szczęścia, uśmiechu, zabawy, poznawania świata, prawo do godnego, pełnego, satysfakcjonującego życia. Wspólna nauka, zabawa i naśladownictwo sprawia, że dzieci z niepełnosprawnościami stają się bardziej komunikatywne, są cennymi partnerami w zabawie, lepiej nawiązują relacje z rówieśnikami, mają większą motywację do nauki i stawania się coraz bardziej samodzielnymi osobami. Integracja zdecydowanie sprzyja rozwojowi umiejętności społecznych. Przynosi korzyści zarówno dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rówieśnikom, ich rodzicom oraz  nauczycielom.

Jak nauczamy

          W pracy wychowawczo-dydaktycznej stosujemy nowoczesne metody wychowania i edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Programy są odpowiednio modyfikowane, czyli dostosowane do dynamiki rozwoju, możliwości dzieci i ich indywidualnego tempa pracy. Podczas zajęć występuje indywidualizacja w procesie uczenia się. Najczęściej jednak organizowane są takie sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, w których wszystkie dzieci podejmują wspólne, różnorodne działania, są partnerami, razem pokonują trudności i osiągają sukcesy. Sytuacje te sprzyjają nie tylko uspołecznieniu, ale podnoszą poczucie własnej wartości i budzą wiarę w swoje możliwości. Staramy się łączyć indywidualność i współpracę tak, by dziecko mogło osiągnąć maksimum swoich możliwości
i być szczęśliwe w zgranej grupie przedszkolnej.

          W trosce o harmonijny rozwój dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych prowadzimy szeroki zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.   

Nasz budynek

          Przedszkole jest dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Przestronne sale sprzyjają edukacji małych dzieci. Są tutaj gabinety terapeutyczne wyposażone w pomoce dydaktyczne pozwalające na optymalną pracę z dzieckiem, gabinet logopedyczny wyposażony w programy do diagnozy i ćwiczeń logopedycznych oraz biblioteka.

          Przedszkole wspiera wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Aktywnie włączają się w organizację uroczystości i imprez organizowanych w przedszkolu. Uczestniczą też w piknikach rodzinnych.          

            Przedszkole utrzymuje również stałe kontakty ze środowiskiem lokalnym, z innymi placówkami oświatowymi i ośrodkami kultury.

Absolwenci

          Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, nawiązują przyjaźnie, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji. Wykształcone przez wspólne działania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych postawy i przekonania będą stanowiły istotę późniejszego ich współżycia społecznego.

E:\nuta.png

https://przedszkole116poznan.szkolnastrona.pl/

Leave a Reply