Regulamin

REGULAMIN CHARYTATYWNEGO BIEGU NIEBIESKA FALA

  1. Cel
  • wsparcie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 112 w Poznaniu w sfinansowaniu zakupu elementów wyposażenia sali doświadczania świata, która pozwoli dzieciom poznawać fragmenty rzeczywistości w wyizolowanym i bezpiecznym środowisku,
  • zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu – przybliżenie objawów zaburzenia, wskazanie sposobów reagowania na nie, przybliżenie dostępnych metod i form terapii oraz edukacji.
  • propagowanie zdrowego trybu życia,
  • popularyzacja biegania w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • promocja Miasta Poznania jako przyjaznego problemowi autyzmu.

 

 1. Organizator:

Stowarzyszenie Niebieska Fala

     Współpraca organizacyjna:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 112,
 • Miasto Poznań,
 • Marcelin Management Sp. z o.o.

 

 1. Termin i miejsce

Zawody zostaną rozegrane w niedzielę 31 marca 2019 roku w Poznaniu,

Start o godz. 15.00, błonia Stadionu Poznań, ul. Bułgarska 17

Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 5 i 10 km,

Trasa będzie oznaczona niebiesko-białą taśmą. Nawierzchnia trasy: ok. 30 % utwardzona, ok. 70 % leśna.

Limit czasu na ukończenie biegu: 60 min (5 km),  100 minut (10 km) (Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 16:40 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani).

 

 1. Zasady uczestnictwa

W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

Dodatkowo dopuszcza się do udziału zawodników w wieku 12-18 lat urodzonych po 01.01.2005 r. (osoby te w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu NIEBIESKA FALA oraz dokumentowania zawodów.

Bieg NIEBIESKA FALA będzie rejestrowany przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w biegu, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych organizatora biegu oraz oficjalnych partnerów imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie. Uczestnik biegu wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji dotyczących organizowanych przez niego imprez, oraz informacji o partnerach biegu.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji biegu i akcji z nim związanych na podstawie umowy powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w biegu charytatywnym Niebieska Fala.

 

 1. Zgłoszenia
 1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej biegu www.niebieskafala.pl
 2. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 marca 2019 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników – 500 osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zarezerwowania dodatkowych 50 pakietów jako pula pakietów organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników. W przypadku nie osiągnięcia limitu Organizator może umożliwić zapisanie się na zawody w dniu startu.
 5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Pakiet może być odebrany osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru pakietu. Pakiety można przepisywać po kontakcie z organizatorem do 15 marca 2019 r.
 1. Świadczenia

Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy w biurze zawodów.

Każdy uczestnik otrzyma numer startowy + agrafki, pamiątkowy medal oraz poczęstunek na mecie.

W klasyfikacji generalnej kobiet oraz mężczyzn Organizator przewiduje trofea za miejsca I –III.

Organizator zapewnia depozyt dla uczestników biegu. Będzie on zlokalizowany w tym samym miejscu, gdzie Biuro Zawodów i będzie czynny do zakończenia zawodów.

 

 1. Opłaty

Udział w Biegu Charytatywnym Niebieska Fala jest odpłatny, a całość środków przeznaczona będzie na profilaktykę świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu, w tym na wsparcie Przedszkola nr 91 „Bajka” w sfinansowaniu zakupu wybranych elementów wyposażenia sali do prowadzenia zajęć z zakresu Integracji Sensorycznej .

Opłata wpisowa wynosi:

 • 30,00 zł – pierwsze 3 dni zapisów,
 • 40,00 zł – w terminie do 15 lutego 2019 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
 • 50,00 zł – w terminie do 15 marca 2019 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
 • 100,00 zł – w dniu zawodów, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit.


Opłaty startowe dokonywane są wyłącznie on-line w formularzu zapisów na stronie internetowej biegu www.niebieskafala.pl   

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na innego zawodnika w terminie do 15 marca.


W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty; opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi; koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy; koszty organizacji pokrywają organizatorzy;

Impreza jest współfinansowana ze środków Miasta Poznania

 

 1. Pomiar czasu

Pomiar czasu jest prowadzony w formie elektronicznej przez firmę Plus Timing (www.plus-timing.pl). Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą zwrotnego chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego i zwrócić po przekroczeniu linii mety. Na starcie/mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację.

Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).

 

 1. Biuro Zawodów

Weryfikacja zawodników startujących w biegu oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie osobiście lub poprzez osobę upoważnioną na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem w biurze zawodów w:

 • W piątek 29 marca 2019 roku w godzinach .
 • W sobotę w dniu 30 marca 2019 roku od godz. do godz. .
 • W niedzielę w dniu 31 marca 2019 roku od godz. 11:00 do godz. 12:30 na błoniach Stadionu Poznań, ul. Bułgarska 17, Poznań.

Od godz. 14:31 nieodebrane numery mogą zostać wydane niezapisanym osobom, chętnym do udziału w biegu.

 

 1. Klasyfikacje i nagrody

Nagradzani będą i prowadzone będą klasyfikacje:
INDYWIDUALNE

Niebieska Fala 5 km bieg (Generalna OPEN- 3 kobiety i 3 mężczyzn)

Niebieska Fala 10 km bieg (Generalna OPEN- 3 kobiety i 3 mężczyzn)

Niebieska Fala 5 km Marsz Nordic Walking (Generalna OPEN- 3 kobiety i 3 mężczyzn)

DRUŻYNOWA

Niebieska Fala 5 km bieg (Generalna Drużynowa- 3 osoby z 3 drużyn)

Niebieska Fala 10 km bieg (Generalna Drużynowa- 3 osoby z 3 drużyn)

Wyłonienie 3 najlepszych drużyn polegać będzie na zliczeniu czasów brutto przez najlepszych 3 zawodników z danego klubu. Nagradzani będą trzej najwyżej sklasyfikowani zawodnicy z trzech pierwszych drużyn. O przypisaniu do konkretnej drużyny decyduje nazwa klubu wpisana w formularzu zgłoszeniowym. Nazwa zespołu musi być taka sama. Np. Parkrun Poznań/ KB Maniac i KB Maniac, to dwie różne drużyny.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.
 3. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu   ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,  odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu Niebieska Fala. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 8. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 11. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.
 12. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
 13. Zgłoszenie się na bieg przez wiadomość e-mail, formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w biurze zawodów świadczy o akceptacji niniejszego regulaminu.
 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 
 1. Planowany orientacyjny Program Zawodów w dniu 31 marca 2019 r.
 • 11:00 – 12:30 – zapisy (przy dostępności pakietów) i weryfikacja zawodników biegu rodzinnego NIEBIESKA miniFALA w biurze zawodów,
 • 11:00 – 14:30 – zapisy (przy dostępności pakietów) i weryfikacja zawodników biegu NIEBIESKA FALA w biurze zawodów,
 • 12:45 – zbiórka uczestników na miejscu startu biegu rodzinna NIEBIESKA miniFALA,
 • 12:45 – wspólna rozgrzewka przed biegiem rodzinnym NIEBIESKA miniFALA,
 • 12:55 – powitanie uczestników oraz otwarcie Biegu Rodzinnego NIEBIESKA miniFALA,
 • 13:00 – start biegu rodzinnego NIEBIESKA miniFALA,
 • 14:45 – zbiórka uczestników na miejscu startu biegu NIEBIESKA FALA,
 • 14:45 – wspólna rozgrzewka przed biegiem głównym NIEBIESKA FALA,
 • 14:55 – powitanie uczestników i otwarcie zawodów biegu NIEBIESKA FALA,
 • 15:00 – start biegu NIEBIESKA FALA,
 • 15:15 – przewidywany czas przekroczenia mety przez zwycięzcę biegu NIEBIESKA FALA 5 km,  
 • 15:35 – przewidywany czas przekroczenia mety przez zwycięzcę biegu NIEBIESKA FALA 10 km,
 • 16:40 – zamknięcie trasy dla uczestników,
 • ok. 17:00 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców,
 • 17:30 – Zakończenie imprezy

 

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Tomasz Szwajkowski, tel.: 509 174 333, e-mail: kontakt@niebieskafala.pl  

Oficjalny serwis internetowy zawodów: www.niebieskafala.pl, www.facebook.com/niebieskafala