Niebieska miniFala

REGULAMIN CHARYTATYWNEGO BIEGU NIEBIESKA miniFALA

 1. Cel
 • wsparcie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 112 w Poznaniu w sfinansowaniu zakupu elementów wyposażenia sali doświadczania świata, która pozwoli dzieciom poznawać fragmenty rzeczywistości w wyizolowanym i bezpiecznym środowisku,
 • zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu – przybliżenie objawów zaburzenia, wskazanie sposobów reagowania na nie, przybliżenie dostępnych metod i form terapii oraz edukacji.
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • popularyzacja biegania w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • promocja Miasta Poznania jako przyjaznego problemowi autyzmu.

 

 1. Organizator:

Stowarzyszenie Niebieska Fala

     Współpraca organizacyjna:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 112,
 • Miasto Poznań,
 • Marcelin Management Sp. z o.o.

 

 1. Termin i miejsce

Bieg NIEBIESKA miniFALA jest biegiem rodzinnym i odbędzie się 31 marca 2019 r. (niedziela) w Poznaniu,

Start o godz. 13.00, błonia Stadionu Poznań, ul. Bułgarska 17

Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 1000 metrów, meta biegu znajduje się w tym samym miejscu co start,

Nawierzchnia: 100% utwardzona,

Limit czasu na ukończenie biegu: 30 min

 

 1. Zasady uczestnictwa

W biegu rodzinnym NIEBIESKA miniFALA może wziąć udział każdy, bez względu na płeć i wiek. Start osoby niepełnoletniej wymaga podpisania zgody na udział rodzica bądź opiekuna prawnego. Formularz zgody będzie dostępny w Biurze Zawodów wydarzenia. Za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci na trasie i podczas całego wydarzenia odpowiadają rodzice lub uprawnieni opiekunowie. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu Mini Niebieska Fala oraz dokumentowania zawodów.

Bieg rodzinny NIEBIESKA miniFALA będzie rejestrowany przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w biegu, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych organizatora biegu oraz oficjalnych partnerów imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie. Uczestnik biegu wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji dotyczących organizowanych przez niego imprez, oraz informacji o partnerach biegu.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji biegu i akcji z nim związanych na podstawie umowy powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w biegu charytatywnym Niebieska Fala.

 

 1. Zgłoszenia
 1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej biegu www.niebieskafala.pl
 2. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 marca 2019 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników – 450 osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zarezerwowania dodatkowych 50 pakietów jako pula pakietów organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników. W przypadku nie osiągnięcia limitu Organizator może umożliwić zapisanie się na zawody w dniu startu.
 5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Pakiet może być odebrany osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru pakietu. Pakiety można przepisywać po kontakcie z organizatorem do 15 marca 2019 r.

 

 1. Świadczenia

Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy w biurze zawodów.

Każdy uczestnik otrzyma ponadto numer startowy + agrafki, a na mecie pamiątkowy medal. W biegu NIEBIESKA miniFALA organizator nie przewiduje prowadzenia klasyfikacji. Organizator zapewnia depozyt dla uczestników biegu. Będzie on zlokalizowany w tym samym miejscu, gdzie Biuro Zawodów i będzie czynny do zakończenia zawodów.

 

 1. Opłaty

Udział w biegu rodzinnym NIEBIESKA miniFALA jest odpłatny, całość środków przeznaczona będzie na profilaktykę świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu, w tym na wsparcie Przedszkola nr 91 „Bajka” w sfinansowaniu zakupu wybranych elementów wyposażenia sali do prowadzenia zajęć z zakresu Integracji Sensorycznej .

Opłata wpisowa wynosi:

 • 20,00 zł – pierwsze 3 dni zapisów,
 • 25,00 zł – w terminie do 15 lutego 2019 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
 • 40,00 zł – w terminie do 15 marca 2019 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
 • 80,00 zł – w dniu zawodów, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit.

Opłaty startowe dokonywane są wyłącznie on-line w formularzu zapisów na stronie internetowej biegu www.niebieskafala.pl   

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na innego zawodnika w terminie do 15 marca 2019 r.

W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty; opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi; koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy; koszty organizacji pokrywają organizatorzy;

Impreza jest współfinansowana ze środków Miasta Poznania

 

 1. Pomiar czasu

Bieg rodzinny NIEBIESKA miniFALA jest biegiem, na którym  organizatorzy nie przewidują pomiaru czasu podczas jego trwania.

 

 1. Biuro Zawodów

Weryfikacja zawodników startujących w biegu oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie osobiście lub poprzez osobę upoważnioną na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem w biurze zawodów w:

 • w piątek 29 marca 2019 roku w godzinach 15:00 – 18:00 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 112 w Poznaniu przy ul. Obornickiej 314.
 • w sobotę w dniu 30 marca 2019 roku w godzinach 10:00 – 15:00 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 112 w Poznaniu przy ul. Obornickiej 314.
 • w niedzielę w dniu 31 marca 2019 roku od godz. 10:00 do godz. 12:30 na błoniach Stadionu Poznań, ul. Bułgarska 17, Poznań.

Od godz. 12:31 nieodebrane numery mogą zostać wydane niezapisanym osobom, chętnym do udziału w biegu.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.
 3. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu   ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,  odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu rodzinnym NIEBIESKA miniFALA. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 8. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 11. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.
 12. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
 13. Zgłoszenie się na bieg przez wiadomość e-mail, formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w biurze zawodów świadczy o akceptacji niniejszego regulaminu.
 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
 15. Trasa wiedzie po terenach leśnych. Na tym odcinku biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody oraz przepisów określonych w Ustawie o lasach, a w szczególności: zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych),

–  schodzenia z trasy zawodów,
– zakłócania ciszy.

 

 1. Planowany orientacyjny Program Zawodów w dniu 31 marca 2019 r.
 • 11:00 – 12:30 – zapisy (przy dostępności pakietów) i weryfikacja zawodników biegu rodzinnego NIEBIESKA miniFALA w biurze zawodów,
 • 11:00 – 14:30 – zapisy (przy dostępności pakietów) i weryfikacja zawodników biegu NIEBIESKA FALA w biurze zawodów,
 • 12:45 – zbiórka uczestników na miejscu startu biegu rodzinna NIEBIESKA miniFALA,
 • 12:45 – wspólna rozgrzewka przed biegiem rodzinnym NIEBIESKA miniFALA,
 • 12:55 – powitanie uczestników oraz otwarcie Biegu Rodzinnego NIEBIESKA miniFALA,
 • 13:00 – start biegu rodzinnego NIEBIESKA miniFALA,
 • 14:45 – zbiórka uczestników na miejscu startu biegu NIEBIESKA FALA,
 • 14:45 – wspólna rozgrzewka przed biegiem głównym NIEBIESKA FALA,
 • 14:55 – powitanie uczestników i otwarcie zawodów biegu NIEBIESKA FALA,
 • 15:00 – start biegu NIEBIESKA FALA,
 • 15:15 – przewidywany czas przekroczenia mety przez zwycięzcę biegu NIEBIESKA FALA 5 km,  
 • 15:35 – przewidywany czas przekroczenia mety przez zwycięzcę biegu NIEBIESKA FALA 10 km,
 • 16:40 – zamknięcie trasy dla uczestników,
 • ok. 17:00 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców,
 • 17:30 – Zakończenie imprezy

 

 1. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Niebieska Fala 0000756133  z siedzibą w Poznaniu: ul. Cześnikowska 7/4. Z administratorem można skontaktować się mailowo: kontakt@niebieskafala.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania zadań związanych z organizowanym biegiem oraz realizowaniem działań promocyjnych biegu w trakcie jego trwania oraz do miesiąca od zakończenia biegu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane na platformie umożliwiającej wyszukiwanie konkretnego uczestnika biegu po imieniu i nazwisku.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udziału w organizowanym biegu.

Każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizowanym biegiem.

Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

 

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Tomasz Szwajkowski, tel.: 509 174 333, e-mail: kontakt@niebieskafala.pl  

Oficjalny serwis internetowy zawodów: www.niebieskafala.pl, www.facebook.com/niebieskafala